Regulamin

 • Pielgrzym jest zobowiązany do postrzegania pieszej pielgrzymki jako aktu religijnego o charakterze niecodziennych rekolekcji w drodze. Pielgrzym powinien kierować się Duchem modlitwy i zdyscyplinowania, który jest znakiem pełnego i prawdziwego uczestnictwa w pielgrzymce zarówno pielgrzymów w drodze, jak i obsługi pielgrzymki (wolontariuszy i osób zatrudnionych).
 • Najważniejsza dla pielgrzyma powinna być codzienna Eucharystia, która jest dla pielgrzyma czasem jeszcze ściślejszego zjednoczenia się z Chrystusem.
 • Obowiązkowe jest stosowanie się do poleceń Księdza Przewodnika, Ojca Duchownego, obsługi pielgrzymki, zwłaszcza służby porządkowej w czasie drogi.
 • Każdy pielgrzym ma obowiązek nosić przy sobie książeczkę pielgrzymkową z podstawowymi informacjami: imię, nazwisko, numer telefonu do osoby z rodziny, a także informacje o przewlekłych chorobach i przyjmowanych lekach.
 • W czasie pielgrzymki obowiązuje godny strój.
 • Na pielgrzymce obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia wszelkich napojów alkoholowych, używania narkotyków pod rygorem wykluczenia z pielgrzymki.
 • Pielgrzym jest zobowiązany do postępowania zgodnego z chrześcijańskim duchem pielgrzymki przez cały okres jej trwania: w czasie drogi, podczas posiłków, na miejscach noclegowych w szkołach.
 • W miejscach noclegowych (w szczególności w szkołach) poruszamy się tylko po miejscach wyznaczonych przez obsługę pielgrzymki.
 • Pielgrzym powinien czuć odpowiedzialność za innych uczestników pielgrzymki i wykazywać się troską o bezpieczeństwo swoje i reszty pielgrzymów.
 • Pielgrzymka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak ubezpieczenia pielgrzymki.
 • Pielgrzym wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w postaci multimedialnej podczas pielgrzymki w celach promocyjnych.